(1)
Zhytomyrska, T. . .; Zrybnieva, I. .; Romaniuk, N. .; Havrysh, I. .; Gorditsa, T. . Marketing Technologies in Educational Management: Current Problems. Eduweb 2022, 16, 141-152.